جدیدترین مطالب ریحانه مرشدی

عدم دسترسی به کالاف دیوتی وانگارد برای حساب های مسدود شده در وارزون اعلام شده است. این بازیکنان که حسابشان به علت تقلب مسدود شده است دیگر نمی‌توانند این بازی را انجام دهند.

صفحه 1 از 35