جدیدترین مطالب محدثه یاوری

قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار صنعتی و تجاری ایران تاثیرات بسیاری می‌گذارد. با آغاز سال جدید شمسی پیش‌بینی می‌شد که با کاهش قیمت‌ها روبرو شویم اما برعکس انتظارات با افزایش قیمت‌ها روبرو شدیم. در این مدت اخیر عاملی که باعث صعود قیمت خودروها شده قانون حذف مصوبه واردات خودرو بوده است. شاید بتوان گفت…

 قیمت روز محصولات سایپا در بازار صنعتی و تجاری ایران تاثیرات بسیاری می‌گذارد. با آغاز سال جدید شمسی پیش‌بینی می‌شد که با کاهش قیمت‌ها روبرو شویم اما برعکس انتظارات با افزایش قیمت‌ها روبرو شدیم. در این مدت اخیر عاملی که باعث صعود قیمت خودروها شده قانون حذف مصوبه واردات خودرو بوده است. شاید بتوان گفت که این…

 قیمت روز محصولات سایپا در بازار صنعتی و تجاری ایران تاثیرات بسیاری می‌گذارد. با آغاز سال جدید شمسی پیش‌بینی می‌شد که با کاهش قیمت‌ها روبرو شویم اما برعکس انتظارات با افزایش قیمت‌ها روبرو شدیم. در این مدت اخیر عاملی که باعث صعود قیمت خودروها شده قانون حذف مصوبه واردات خودرو بوده است. شاید بتوان گفت که این…

قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار صنعتی و تجاری ایران تاثیرات بسیاری می‌گذارد. با آغاز سال جدید شمسی پیش‌بینی می‌شد که با کاهش قیمت‌ها روبرو شویم اما برعکس انتظارات با افزایش قیمت‌ها روبرو شدیم. در این مدت اخیر عاملی که باعث صعود قیمت خودروها شده قانون حذف مصوبه واردات خودرو بوده است. شاید بتوان گفت…

قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار صنعتی و تجاری ایران تاثیرات بسیاری می‌گذارد. با آغاز سال جدید شمسی پیش‌بینی می‌شد که با کاهش قیمت‌ها روبرو شویم اما برعکس انتظارات با افزایش قیمت‌ها روبرو شدیم. در این مدت اخیر عاملی که باعث صعود قیمت خودروها شده قانون حذف مصوبه واردات خودرو بوده است. شاید بتوان گفت…

 قیمت روز محصولات سایپا در بازار صنعتی و تجاری ایران تاثیرات بسیاری می‌گذارد. با آغاز سال جدید شمسی پیش‌بینی می‌شد که با کاهش قیمت‌ها روبرو شویم اما برعکس انتظارات با افزایش قیمت‌ها روبرو شدیم. در این مدت اخیر عاملی که باعث صعود قیمت خودروها شده قانون حذف مصوبه واردات خودرو بوده است. شاید بتوان گفت که این…

قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار صنعتی و تجاری ایران تاثیرات بسیاری می‌گذارد. با آغاز سال جدید شمسی پیش‌بینی می‌شد که با کاهش قیمت‌ها روبرو شویم اما برعکس انتظارات با افزایش قیمت‌ها روبرو شدیم. در این مدت اخیر عاملی که باعث صعود قیمت خودروها شده قانون حذف مصوبه واردات خودرو بوده است. شاید بتوان گفت…

 قیمت روز محصولات سایپا در بازار صنعتی و تجاری ایران تاثیرات بسیاری می‌گذارد. با آغاز سال جدید شمسی پیش‌بینی می‌شد که با کاهش قیمت‌ها روبرو شویم اما برعکس انتظارات با افزایش قیمت‌ها روبرو شدیم. در این مدت اخیر عاملی که باعث صعود قیمت خودروها شده قانون حذف مصوبه واردات خودرو بوده است. شاید بتوان گفت که این…

بازار صنعتی و تجاری ایران متوجه عوامل مختلفی است که این عوامل می‌توانند قیمت روز محصولات سایپا را تحت شعاع خود قرار دهد. انتظارات اینطور بود که با آغاز سال جدید، شاهد کاهش قیمت‌های خودرو باشیم اما متاسفانه بر عکس این اتفاق پیش آمد. کارشناسان خودرو می‌گویند که در این مدت اخیر عاملی که باعث صعود…

صفحه 1 از 11