جدیدترین مطالب قیمت خودرو

احتمال افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت قوت گرفت. آیا شورای رقابت با وضع دستورالعملی جدید قیمت خودرو را افزایش خواهد داد.

تخصیص ارز واردات گوشی به خودرو و واردات ماشین کارکرده، از نکات اصلی طرح مجلس برای کنترل بازار خودرو بوده و این موضوع در برنامه‌های مجلس قرار گرفته است.

صفحه 1 از 23