جدیدترین اخبار و مقالات گرمایش زمین

  با وجود این واقعیت که ماه سپتامبر به طور معمول، ماهی است که دارای کمترین میزان دی اکسید کربن در جو است؛ اما سطح غلظت دی اکسید کربن جو زمین در ماه جاری از 400 پی پی ام عبور کرد. به گفته دانشمندان، بسیار بعید است که دیگر سطح غلظت دی اکسید کربن سیاره…

سطح غلظت گاز دی اکسید کربن در اتمسفر زمین به وضع وحشتناکی رسیده است. زمانیکه آیندگان به اوایل قرن 21 فکر می کنند، از سال 2016 به عنوان بدترین سال یاد خواهند کرد. از نقطه نظر آب و هوایی، سال 2016 گرمترین بهار را در ورقه های یخی گرین لند داشته است؛ موارد دیگری همچون…

صفحه 6 از 6