جدیدترین مطالب معافیت مالیاتی

مصوبه تعیین نرخ تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد و معافیت مالیاتی کسب‌وکارها در پلتفرم‌های داخلی به‌طور کامل تصویب شد.

با تصویب مجلس امکان معافیت مالیاتی فعالیت در پلتفرم‌های داخلی فراهم خواهد شد، لذا درآمد برخی از کسب و کارهای اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

صفحه 1 از 2