جدیدترین مطالب آلودگی هوا

به اعتقاد وزیر ارتباطات با هوشمندسازی خدمات و الکترونیکی کردن آن‌ها امکان کاهش آلودگی هوا وجود دارد، زیرا سفرهای درون شهری با اجرای این طرح کاهش می‌یابند.

در اظهار نظری جدید، رئیس اداره صحه‌گذاری ایران‌خودرو عدم همخوانی کیفیت سوخت مصرفی با استاندارد یورو 5 را به عنوان عامل آلودگی هوا معرفی کرده است.

صفحه 1 از 5