اقتصاد دیجیتال ناجی‌ اصلی دولت ها برای خروج از بحران اقتصادی است و همچنین کمک می کند تا در مسیر توسعه، ایجاد شغل و تولید ثروت قرار گیرند. از نظر اقتصادی لازم است تا کشور ما در آینده ای نزدیک شرایط لازم برای رشد شتابان اشتغال را فراهم کند. لازم به ذکر است که برای…