در سپتامبر سال 1859، ریچارد کرینگتون و ریچارد هاجسون شدیدترین طوفان خورشیدی مغناطیسی مشاهده‌شده در تاریخ بشریت را رصد کردند. نام این رویداد پدیده کرینگتون است. این روزها پیش‌بینی طوفان‌های خورشیدی اهمیت زیادی دارد.