جدیدترین مطالب موجودات فرازمینی

تمدنی پیشرفته، بر اساس معادله دریک می‌تواند به سرعت در کهکشان‌های گوناگون مستعمرات خود را ایجاد کند، بنابراین فقدان سکونت‌گاه‌های فرازمینی در منظومه شمسی نشان می‌دهد که چنین تمدن‌های توسعه‌طلبی وجود ندارند. این استدلال معمولاً پارادوکس فرمی نامیده می‌شود.

صفحه 1 از 2