جدیدترین مطالب وزارت ارتباطات

محدودسازی اپلیکیشن‌های ایرانی توسط گوگل خشم وزارت ارتباطات را برانگیخت. وزارت ارتباطات در این خصوص بیانیه‌ای تندوتیز صادر کرده است.

صفحه 1 از 3