جدیدترین مطالب شیبا

انجمن شیبا اینو هشداری در مورد برنامه‌های جعلی شیبا اترنیتی صادر کرده است و در حال حاضر تا رفع این مشکل بازی شیبا اترنیتی در مرحله آزمایشی باقی می‌ماند.

صفحه 1 از 3