فرادرس


همین حالا برای دوستان خود به اشتراک بگذارید: واتساپ | تلگرام |

لکسوس ال سی 500 اچ تنها یک هایبرید نیست

لکسوس ال سی 500 اچ تنها یک هایبرید نیست

ﻟﻜﺴﻮﺱ اﻝ ﺳﻲ 500 اچ، ﺑﺮاﻱ اﻭﻟﻴﻦ باﺭ در ماه ژانویه و ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦ دیترویت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮاﻱ اﻭﻟﻴﻦ بار در چهارشنبه ی گذشته، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻫﺎﻳﺒﺮﻳﺪ این ماشین ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاشته شد. این ماشین ﻳﻚ ﻫﺎﻳﺒﺮﻳﺪ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺻﻼ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﭘﺮﻳﻮﺱ ﻧﻴﺴﺖ.

سرمایه گذاری پرسود و تضمینی دلاری

لکوس ال سی 500 اچ از یک موتور 6 سیلندر  ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ 295 اﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ، یک ﻣﻮﺗﻮﺭ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ قدرت 59 اﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ و ﺩﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ بهره می برد؛.

لکوس ال سی 500 اچ از یک موتور 6 سیلندر  ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ 295 اﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ، یک ﻣﻮﺗﻮﺭ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ قدرت 59 اﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ و ﺩﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ بهره می برد؛ این ترکیب، قدرت لکسوس ال سی 500 اچ را ﺗﺎ 354 اﺳﺐ بخار باﻻ می برد. یکی اﺯ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ، 4 ﺳﺮﻋﺘﻪ و اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ بوده و ﺩﻳﮕﺮﻱ انتقال به صورت مداوم و متغیر است. اﻳﻦ ﺩﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ با ﻫﻢ ﺗﺮکیب شده ﺗﺎ ﺣﺲ طبیعی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺭا برای راننده ایجاد کرده و نیروی ثبات ماشین را افزایش دهد.

 یکی اﺯ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ، 4 ﺳﺮﻋﺘﻪ و اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ بوده و ﺩﻳﮕﺮﻱ انتقال به صورت مداوم و متغیر است. اﻳﻦ ﺩﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ با ﻫﻢ ﺗﺮکیب شده ﺗﺎ ﺣﺲ طبیعی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺭا برای راننده ایجاد کرده و نیروی ثبات ماشین را افزایش دهد..

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ، ﻟﻜﺴﻮﺱ اﻝ ﺳﻲ 500 اﭺ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺭا ﺩﺭ ﻋﺮﺽ 5 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ. ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ، طراحی ماشین هایبرید از ظاهر وحشی و دیوانه وار ماشین های گازوئیلی بهره می برد؛ ناگفته نماند که ﻃﺮاﺣﻲ ﺩاﺧﻠﻲ ﻫﻢ اﺯ ﻫﻤﻴﻦ قائده ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ، ﻟﻜﺴﻮﺱ اﻝ ﺳﻲ 500 اﭺ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺭا ﺩﺭ ﻋﺮﺽ 5 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ. ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ، طراحی ماشین هایبرید از ظاهر وحشی و دیوانه وار ماشین های گازوئیلی بهره می برد؛ ناگفته نماند که ﻃﺮاﺣﻲ ﺩاﺧﻠﻲ ﻫﻢ اﺯ ﻫﻤﻴﻦ قائده ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ..

اﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﺮﺿﻪ ی اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ. اﻧﺘﻆﺎﺭ ﺩاﺭﻳﻢ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ را درباره ی اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ، در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮊﻧﻮ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻭاﻳﻞ ﻣﺎﺭﭺ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

لکسوس ال سی 500 اچ تنها یک هایبرید نیست

.

با عضویت در کانال رسمی تکرا در تلگرام از آخرین اخبار روز تکنولوژی مطلع باشید.

.

منبع: techinsider


عصر تکنولوژی، تکرا

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |

ارسال نظر