جدیدترین مطالب ارتش آمریکا

به نظر می‌رسد نیروی فضایی آمریکا برای مقابله با حملات احتمالی به ماهواره‌ها آماده می‌شود و در این خصوص تمرینات گسترده‌ای را در پایگاه نیروی هوایی شریور آغاز کرده است.

به‌کارگیری تکنولوژی کنترل ذهن در ارتش آمریکا به منظور ارتباط بین مغزی در آینده نزدیک ممکن خواهد شد. دستیابی به این تکنولوژی در گذشته فقط یک خیال و توهم بوده است.

صفحه 1 از 4