جدیدترین مطالب تورم

جاب ویژن در گزارش جدید خود عنوان کرد که، 77 درصد نیروهای کار قصد مهاجرت دارند. طبق این گزارش افزایش نرخ ارز و تورم از عوامل اصلی مهاجرت نیروهای کار است.

بنابر آمارهای رسمی دولت، نرخ تورم سالانه مواد غذایی به 63.4 درصد رسیده که رکورد ابرتورم مواد غذایی در سال 1401 را به نام دولت سیزدهم می‌زند.

اقتصاد جهانی در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد. اوضاع آشفته بازارهای مالی منجر به تورم دو رقمی انگلستان شده است. اکثر مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.

صفحه 1 از 2