جدیدترین مطالب اخبار داخلی

یارانه معیشتی خانوار به حدود ۱۸ میلیون خانوار ایرانی تعلق می‌گیرد. مجموع جمعیتی که تحت پوشش طرح حمایتی معیشتی دولت قرار می‌گیرند حدود ۶۰ میلیون نفر است.

صفحه 1 از 125