دانشمندان دانشگاه Binghamton به تازگی روشی ابداع کردند که برای احراز هویت از اسکن مغز استفاده می کند و مدعی هستند که روش کشف شده ی آنها قابل هک نیست. با توجه به امکان حدس زدن رمزهای عبور نوشتاری، جای تعجب نیست که این روز ها بیشتر شرکت ها، برای تامین امنیت کاربران در ورود…