جدیدترین مطالب بازی کامپیوتری

بهترین بازی های ویدیویی و کامپیوتری سال انتخاب شدند. مراسم 2018 The Game Awards برگزار شد و بهترین بازی های 2018 در هر بخش از بهترین کارگردانی تا بهترین گیم سال معرفی شدند. 

امروز سازمان بهداشت جهانی اعلام نمود که اعتیاد به بازی های دیجیتالی را به عنوان یک بیماری به رسمیت خواهد شناخت. علت این امر این است که، متخصصان در زمینه خطر اعتیاد به این بازی‌ها اتفاق نظر دارند.

صفحه 1 از 2