سقف بیمه در سال 1400 چقدر است؟

بر اساس ماده 2 قانون تامین اجتماعی کافرما سهم بیمه کارگر یا کارمند را از حقوق او پرداخت خواهد کرد. این جستار به سقف بیمه در سال 1400 می پردازد.

همه کارکنان اعم از کارمند یا کارگران بخش دولتی یا خصوصی در جریان هستند که در پایان هر ماه مبلغی از بابت حق بیمه از حقوق کارکنان کسر می شود. هر ساله اما با تعیین حداقل حقوق این سوال برای عموم کارکنان ایجاد می شود که از مبلغ حقوق چه میزانی از بابت حق بیمه کسر خواهد شد. این حق بیمه به چه حالتی کسر خواهد شد و مبنای محاسبه آن چگونه است؟ در سال 1400 نیز سوال اساسی این است که سقف بیمه در سال 1400 چقدر است؟

بر اساس ماده 2 قانون تامین اجتماعی، حق بیمه عبارت است از وجوهی که برای استفاده از مزایای بیمه به سازمان پرداخت می شود. در واقع حق بیمه همان مبلغی است که کارفرما به دلیل بیمه کردن کارمندان، از حقوق ایشان کسر و به اداره بیمه تامین اجتماعی پرداخت می شود.

اما مسئولیت پرداخت حق بیمه با کیست؟ پیش از این اما باید بدانید که کل مبلغ حق بیمه 30 درصد حقوق هر فرد است که از این میزان 23 درصد را کارفرما باید پرداخت کند و 7 درصد باقی مانده از حقوق فرد کسر می شود. اما سقف بیمه در سال 1400 چقدر است؟

بر این اساس درواقع کسی که از نظر قانون کار مکلف به پرداخت حق بیمه است کافرما است. در صورتی که کارفرما مبلغ پرداختی را در زمان تعیین شده پرداخت نکند، مشمول جریمه خواهد بود. در واقع، کارفرما مسئول است که یک نسخه از فهرست حقوق به همراه حق بیمه سهم خودش و سهم کارکنان را به اداره تامین اجتماعی ارائه دهد. در ادامه با سقف بیمه در سال 1400 ما را همراهی کنید.

سقف بیمه در سال 1400 چقدر است؟

حق بیمه 1400

با تعیین حداقل حقوق در سال 1400 از جمله مهمترین مباحث روز سقف بیمه در سال 1400 و مبلغ حق بیمه 1400 کارگران و میزان سهم حق کارفرمایان است.

بنابر آن چه در عیدی و افزایش حقوق در سال 1400 گفته بودیم نسبت حق بیمه 1400 در تمام مشاغل مانند کارگران ساختمانی، کارگران صنایع تولیدی، تامین اجتماعی و غیره یکسان است. در تمام این مشاغل سهم کارفرما 23 درصد و کارگر 7 درصد است. البته باید دقت داشته باشید که در صورتی که بیمه بیکاری به شما تعلق نمی گیرد، 3 درصد حق بیمه بیکاری نباید از حقوق شما کسر شود.

حق بیمه مشاغل آزاد و حرفه های گوناگون مانند مددجویان تامین اجتماعی، افراد تحت پوشش کمیته امدا، مداحان، هنرمندان، قالی بافان، زنان سپرسرت خانوار و دیگر انواع بیمه های خویش فرما نیز به تناسب افزایش حقوق اعلامی از سوی دولت، تعیین می شود.

حق بیمه مشاغل آزاد و حرفه‌های مختلف مانند مددجویان تامین اجتماعی، افراد تحت پوشش کمیته امداد، مداحان، هنرمندان، قالی‌بافان، زنان سرپرست خانوار و دیگر انواع بیمه‌های خویش فرما نیز به تناسب افزایش حقوق اعلامی از سوی دولت، تعیین می‌گردد. حالا با توجه به مشخص شدن مبلغ حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال 1400 و مشخص شدن میزان بن خوار و بار و حق مسکن، میزان حق بیمه و سهم کارگران و مارفرمایان در پرداخت حق بیمه و سقف بیمه در سال 1400 به شرحی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

جدول حق بیمه کارگری سال 1400 : سقف بیمه در سال 1400

سقف بیمه در سال 1400 چقدر است؟
سقف بیمه سال 1400

حق بیمه در شش ماهه اول سال که شامل ماه های 31 روزه است عبارت است از ضرب دستمزد روزانه در تعداد روز و درصد بیمه. از این رو، حق بیمه در شش ماه اول با توجه به ماه های 31 روزه متفاوت از شش ماه دوم است. در شش ماه دوم حق بیمه برای 5 ماه نخست خود در ماه های 30 روزه و اسفندماه 29 روزه محاسبه می شود.

عنوان شش ماه اول شش ماه دوم
دستمزد روزانه در سال 1400 ۸۸۵.۱۶۵ ۸۸۵.۱۶۵
تعداد روزهای ماه ۳۱ ۳۰
جمع دستمزد ماهانه ۲۷.۴۴۰.۱۱۵ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول ۳۷,۹۴۰,۱۱۵ ۳۷,۰۵۴,۹۵۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۸,۷۲۶,۲۲۷ ۸,۵۲۲,۶۳۹
سهم کارگر (۷ درصد) ۲,۶۵۵,۸۰۸ ۲,۵۹۳,۸۴۶
مجموع حق بیمه ۱۱,۳۸۲,۰۳۵ ۱۱,۱۱۶,۴۸۵

بیمه اجباری یا بیمه کارگری متداول‌ ترین نوع بیمه در کسب و کارها است و سقف بیمه در سال 1400 به شرح ذیل می‌باشد:

میزان حق بیمه: 30 درصد (پایه حقوق + بن کارگری + حق مسکن)
سهم طرفین: کارفرما: 23 درصد – کارگر: 7 درصد

در اینجا همچنین توصیه می کنیم نگاهی به ساعت کار متروی تهران 1400، بازگشایی مدارس بعد از عید نوروز 1400 و بازگشایی دانشگاه ها بعد از عید نوروز 1400 داشته باشید.

حق بیمه سهم کارفرما و کارگر : سقف بیمه در سال 1400

سقف بیمه در سال 1400 چقدر است؟
سقف بیمه سال 1400

همانطور که گفته بودیم سقف بیمه در سال 1400 برابر با 30 درصد حقوق کارگران است که از این میزان مسئولیت پرداخت 23 درصد آن با کارفرما است. بر این اساس حق بیمه سهم کارفرما در شش ماهه اول 8726227 ریال و در شش ماهه دوم 8522639 ریال است.

باقی مانده این مبلغ که 7 درصد باقی مانده است، از حقوق کارگر کسر و با حق بیمه سهم کارفرما در مجموع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود. بر مبنای حداقل حقوق، حق بیمه کارگر در شش ماهه اول 2655808 و در شش ماهه دوم 2593846 ریال است. همچنین نگاهی به ایران سال 1400، اینترنت رایگان رمضان 1400 و پیش بینی قیمت اینترنت در سال 1400 داشته باشید.

دیرکرد ارائه لیست و پرداخت : سقف بیمه در سال 1400

سقف بیمه در سال 1400 چقدر است؟
سقف بیمه سال 1400

ضروری است لیست بیمه هرماه تا آخرین روز ماه بعد تنظیم و پرداخت شود. در صورتی که ارائه لیست بعد از این موعد صورت پذیرد، مشمول 10 درصد جریمه دیرکرد خواهد شد.

برای مثال، کارکرد فروردین ماه 1400 (1400/01/01 لغایت 1400/01/31) از روز 1 اردیبهشت 1400 قابل ثبت است. در صورتی که ثبت این لیست پس از این تاریخ صورت پذیرد، مشمول پرداخت جریمه خواهد بود. در صورتی که لیست بیمه در موعد مقرر پرداخت نشود، مشمول 2 درصد جریمه دیرکرد خواهد شد.

نسبت حق بیمه معمولا تفاوتی نمی کند. ۷ درصد کارگر ، ۳ درصد دولت و ۲۰ درصد کارفرما است که چون دولت حق بیمه ۳ درصدی خودش را نمی پردازد (حق بیمه بیکاری) این ۳ درصد هم از کارفرما گرفته می شود و کارفرما باید ۲۳ درصد حقوق و دستمزد مشول کسر حق بیمه را پرداخت کند.

احتمال زیاد تمامی تخفیفات حق بیمه کارفرمایی دیگر در سال 1400 وجود نخواهد و فقط موارد قبلی باقی می ماند چون دولت دیگر مابه التفاوت حق بیمه را پرداخت نمی کند. حق بیمه متناسب با رشد حقوق و دستمزد در سال 1400 افزایش می یابد.

حق بیمه، بیمه های اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، قالیبافان، مددجویان بهزیستی، افراد تحت پوشش کمتیه امداد، مداحان، هنرمندان، زنان خانه دار و دیگر انواع بیمه های خویش فرما نیز متناسب با نرخ افزایش دستمزد اعلامی توسط دولت افزایش می یابد.

حق بیمه تامین اجتماعی سی درصد اکثر مبالغ دریافتی حقوق و دستمزد می باشد که 23 درصد سهم کارفرما و 7 درصد سهم کارگر می‌باشد. از این ۲۳ درصد ۳ درصد بیمه بیکاری می‌باشد که کسانی که بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد باید دقت کنند که این درصد از حقوق شان کسر نگردد.

این مقادیر برای حداقل دستمزد می باشد و برای دستمزد بالاتر از حداقل حقوق، ۳۰ درصد حقوق و مزایای، حق بیمه می باشد که ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است. در اینجا همچنین توصیه می کنیم نگاهی به بهترین مشاغل سال 1400، استخدامی های سال 1400 و آینده ایران در سال 1400 داشته باشید.

سقف بیمه در سال 1400 : حق بیمه 1400

سقف بیمه در سال 1400 چقدر است؟
سقف بیمه سال 1400

حق بیمه 1400 بر اساس حداقل دستمزد و حداقل پرداختی به طور جزئی به این قرار است که برای ماه های 31 روزه مبلغ کل حق بیمه عبارت از 11.382.25 ریال است و از این میزان پرداخت 8.726.226 با کارفرما و باقیمانده یعنی 2655808 با کارگر است.

این برای ماه های 30 روزه به این شرح است که مبلغ کل بیمه 11.116.485 ریال است و از این میزان سهم کارفرما 8.522.639 است و باقیمانده یعنی 2.593.847 ریال سهم کارگر است.

در صورتی که به هر دلیلی میزان حقوق از حداقل حقوق تعیین شده کمتر باشد، باز باید از فرمول 23 درصد و 7 درصد تبعیت کرد. برخی مشاغل مانند منشی پزشکان را نمی توان به صورت کمتر از حداقل دستمزد بیمه پرداخت کرد.

مبنای محاسبه حق بیمه فرمول : تعداد روزهای کاری ضرب در پایه حقوق روزانه به علاوه حق مسکن به علاوه بن کارگری صرب در سی درصد است. بر این اساس حق بیمه شش ماهه اول بر مبنای حداقل حقوق معادل 11382034 ریال و شش ماه دوم 11116486 ریال است.

به علاوه در اینجا توصیه می کنیم برای اطلاعاتی بیشتر درباره سال 1400 و شرایط اخذ وام های گوناگون نگاهی به وام ازدواج 1400، وام فوری در سال 1400، وام بازنشستگان 1400 و وام دانشجویی 1400 داشته باشید. همچنین می توانید کمبود معلم در سال 1400 و کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 را در نظر داشته باشید.

حق بیمه سال 1400 : چه پرداختی هایی شامل کسر بیمه می شود؟

 • حقوق
 • دستمزد
 • مزد
 • مزیت های مستمر شغلی
 • کار اضافه
 • حق الزحمه
 • نوبت کاری
 • فوق العاده مربوط به حرفه های سخت و زیان آور
 • حق حضور در جلسه
 • نسبت کاری
 • مزد مربوط به ایام تعطیلی
 • کمک هزینه های خانه
 • پاداش مستمر
 • ایاب و ذهاب کارمندان که به شیوه ماهیانه جهت رفت و آمد به خانه و محل کار پرداخت می شود.
 • وجوه دریافتی اشخاصی که به صورت کارمزد مشغول به کار هستند.
 • دریافتی افراد کارآموز
 • مزایایی که شامل کسر حق بیمه نمی شوند:
 • عیدی
 • حق شیر
 • هزینه های مربوط به سفر و فوق العاده ماموریت
 • بازخرید روزهای مرخصی
 • هزینه مربوط به عائله مندی
 • پاداش مربوط به نهضت سوادآموزی
 • حق التضمین
 • مابه التفاوت مربوط به کمک هزینه خواروبار و مسکن در هنگام بیماری
 • مزایای آخر کار و خسارت اخراج
 • پاداش مربوط به افزایش تولیدات

در اینجا توصیه می شود نگاهی به بهترین سرمایه گذاری 1400، سهام عدالت در سال 1400 و مالیات در سال 1400 داشته باشید همچنین درباره سال 1400 نگاهی به پیش بینی قیمت گوشی 1400، پیش بینی قیمت لپ تاپ در سال 1400  و پیش بینی قیمت مسکن در سال 1400 داشته باشید.

برخی نکات مهم درباره حق بیمه 1400

سقف بیمه در سال 1400 چقدر است؟
سقف بیمه سال 1400

مبلغی که برای حق بیمه کسر می شود، نباید از کمترین حقوق تصویب شده شورای عالی کار در هر سال، کمتر باشد و علاوه بر این نباید از بیشترین حقوق تصویبی شورای کار بیشتر باشد.

بنابر ماده 2 و 39 در بند 5 مقررات تامین اجتماعی، میزان محاسبه حق بیمه بر اساس مزد و حقوق شخص بیمه شده می باشد. بر اساس ماده 35 همین قانون، کارگاه هایی که دستمزد ثابت ندارند، بر اساس مزد و مزایای دریافتی آن ها کسر بیمه انجام می شود و کارگاه هایی که دستمزد ثابت دارند، بر اساس دستمزد آن ها کسر بیمه انجام می شود.

کارفرمایان در هر کارگاه و کارخانه موظف هستند که هر ماه لیست حقوق و دستمزد و حق بیمه کارمندان و کارگران را در زمان معین به اداره مربوط ارسال کنند. در سال 1396 بر اساس تصویب سازمان تامین اجتماعی، سه درصد بیمه به افرادی که مشمول اضافه کاری می شوند، اضافه خواهد شد و پرداخت این مبلغ نیز بر عهده کارفرماست. در مورد اضافه کاری در سال 1400 پیشتر صحبت کرده بودیم. در مورد شغل های سخت و زیان آور، کارفرما باید علاوه بر حق بیمه و بیمه بیکاری 4 درصد هم حق مستمری برای کارهای سخت پرداخت کند.

سقف بیمه در سال 1400 چقدر است؟
سقف بیمه سال 1400

بر اساس قانون تامین اجتماعی در مورد پرداخت حق بیمه 1400 بنابر قاعده پرداخت 23 درصد وظیفه کارفرما و 7 درصد با کارگرد است. کارفرما باید در زمان معین حق بیمه 1400 را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند و اگر در انجام این کار کوتاهی کند، مشمول پرداخت جریمه دیرکرد خواهد شد. کارفرما موظف است که یک نسخه از لیست حقوق به همراه حق بیمه کارمندان و خودش را به اداره تامین اجتماعی ارسال کند و در غیر این صورت هر ماه 2 درصد جریمه خواهد شد. در اینجا توصیه میکنیم نگاهی به میزان یارانه در سال 1400، همسان سازی حقوق بازنشستگان 1400 و ساعت کاری ماه رمضان 1400 داشته باشید.

مزایای پرداخت حق بیمه : حق بیمه سال 1400

سقف بیمه در سال 1400 چقدر است؟
سقف بیمه سال 1400
 • در زمان بیکاری می توانند تا مدت زمان مشخصی حقوق بیکاری دریافت کنند.
 • در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی دارای مبلغ دریافتی می شوند.
 • می توانند از کمک هزینه ازدواج استفاده کنند.
 • کمک هزینه هایی برای خرید عینک، سمعک، ویلچر و غیره را پرداخت می کند.
 • کمک هزینه های بارداری دارد.
 • بیمه درمانی، بیمه حوادث و در نهایت می توانند در روزهای بستری در بیمارستان غرامت حقوق دریافت می کنند.

در پایان همچنین برای در نظر داشته حوزه های گوناگون سرمایه گذاری توصیه می کنیم نگاهی به پیش بینی قیمت سکه در سال 1400، سود بانکی در سال 1400 و بهترین سهام برای خرید در سال 1400 داشته باشی. همچنین عرضه اولیه های 1400 و پیش بینی قیمت یورو در سال 1400 را هرگز فراموش نکنید.

فارغ از این ها برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کنکور در سال آینده حتما بهترین منابع کنکور 1401 را ببینید. فارغ از این ها حتما نگاهی به نرخ دیه سال 1400 و عفو و مرخصی زندانیان ماه رمضان 1400 داشته باشید.

بیشتر بخوانید:

نظر شما در خصوص سقف بیمه در سال 1400 چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید.ارسال نظر