جدیدترین مطالب پزشکی

اولین پیوند روده نوزاد در دنیا با موفقیت انجام شد. در این عمل پیوند که در بیمارستان لاپاز اسپانیا صورت گرفته، روده فردی که به علت نارسایی قلبی درگذشته بود به این نوزاد پیوند زده شد.

صفحه 1 از 6